Zobacz Reportaż
Warsaw Off ART 2020
Zobacz katalog z edycji
Warsaw Off ART 2018-2019
Do pobrania niżej
previous arrow
next arrow
Slider

Open Call 2021

 OPEN CALL –  ART IS NOT A CRIME – WARSAW OFF ART
zgłoszenia do 15.06.2021
Festiwal – 30.09.-3.10.
Przełamywanie utartych ścieżek i schematów. Przekraczanie granic wyobraźni i sposobu wypowiedzi. Wychodzenie poza wszelkie znane konwencje, style i techniki.
Bezkompromisowość. Odwaga. Działanie na własnych zasadach.
Nieustanne przedefiniowywanie tego czym jest malarstwo, rzeźba, performance, video-art, instalacja i wiele, wiele więcej…
…. To nie przestępstwo.
To prawdziwa Niezależna Offowa Sztuka, którą po raz kolejny zamierzamy Wam przedstawić.
Już 30 września rusza IV Edycja „Warsaw off ART 2021”- Niezależnego Międzynarodowego Festiwalu Niezależnej Sztuki Współczesnej, pod jakże w obecnych czasach wymownym hasłem „ART IS NOT A CRIME”.
.
A już teraz ruszamy z Open Call!
Artystko, Artysto! Jeżeli w sztuce nie oglądając się na innych podążasz własną drogą, wiesz co i jak chcesz przez sztukę powiedzieć, nie boisz się i lubisz w niej eksperymentować, bawić się nią i formułować na nowo, to jest miejsce dla Ciebie.
Nie zastanawiaj się. Wyślij zgłoszenie.
Czekamy do połowy czerwca!
Piotr Ambroziak – pomysłodawca oraz kurator „Warsaw off ART”
Bratka Leligdowicz – współkurator „Warsaw off ART 2020 – 2021”
Zobacz film z Warsaw off ART 2020
https://www.youtube.com/watch?v=15ZX5Lllpso
.
Zasady udziału w Warsaw off ART 2021 – IV EDYCJA ART IS NOT CRIME
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Wyślij zgłoszenie na adres: kontakt@warsawoffart.pl, według poniższego schematu:
1.- imię i nazwisko
2.- adres pracowni lub miejsca działań twórczych podczas Warsaw off ART 2021
3- Zdjęcie czarnobiałe artystki/artysty – 800x800px – 1mb
4.- 6 prac w formacie jpg (maksymalna waga jednej pracy – 1mb rozdzielczość 72 dpi najdłuższy bok pracy 1200 dpi),lub link do innych działań twórczych- muzyka, performance, teatr- które reprezentują Twoją postawę twórczą i które będą prezentowane w czasie Warsaw off ART
5.– 5 -10 zdań o artystce/artyście i pracach;
6.– lista wystaw;
7. – link do twórczości ;www, fb , instagram
8 .– akceptacja regulaminu wraz z formułą : Akceptuję regulamin Warsaw off ART 2021. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w niniejszym formularzu, przez Warsaw off ART, www.warsawoffart.pl . Zgoda dotyczy przetwarzania danych w celu realizowania zgłoszenia propozycji pracowni w ramach festiwalu Warsaw off ART.
.
Regulamin Warsaw off ART
………………………………………
1. W Warsaw off ART mogą uczestniczyć nie tylko artyści warszawscy, którzy posiadają pracownie w mieście Warszawa, ale także artyści, którzy zorganizują stałe miejsce w stolicy na 3-4 dni ekspozycji i będą w nim fizycznie uczestniczyć w dniach 30.09-3.10.2021 w ustalonych godzinach.
a) nie dotyczy to imprez towarzyszących jak: performance, przedstawienie, sympozja, koncerty.
2. Warunkiem uczestnictwa w Warsaw off ART jest zakwalifikowanie pracowni i artystów przez radę programową. O zakwalifikowaniu każdy z uczestników zostanie poinformowany indywidualnie. Ostatecznym warunkiem uczestniczenia w wydarzeniu jest opłacenie składki w wysokości 100 zł w ciągu 2 tygodni od ogłoszenia listy uczestników, która zostanie przeznaczona na promocję, kampanię internetową oraz zakup płatnych reklam w pismach artystycznych. Płatności należy dokonać w terminie do dnia 30.06.2021r. w tytule przelewu wpisując „składka na kampanię reklamową i materiały promocyjne Warsaw off ART”. Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres: kontakt@warsawoffart.pl do dnia 30.06.2021r. WSPÓLNE SKŁADKI zostają rozliczone na podstawie faktur i rozliczenia końcowego.
a) zgłoszenie dotyczy jednego artysty, natomiast jeżeli pracownie są dzielone lub zgłaszane są jako stowarzyszenia, każdy artysta zgłasza się osobno;
b) w pracowniach mogą się odbywać performance oraz dodatkowe wystawy, wymaga to jednak oddzielnego zgłoszenia artysty, zgodnie z regulaminem;
c) w przypadku wycofania się z uczestnictwa z Warsaw off ART po 30.06.2021 składka na promocję i reklamę nie podlega zwrotowi.
d) zabrania się bez uzgodnienia z organizatorami: tworzenia dodatkowych wydarzeń, podnajmowania przestrzenni niezgłoszonym artystom, zapraszania dodatkowych niezgłoszonych artystów oraz publikowania treści związanych z Warsaw off ART 2021, nieuzgodnionych z organizatorami Warsaw off ART.
e) warunkiem uczestnictwa w Warsaw off ART jest zakwalifikowanie pracowni i artystów przez radę programową i opłacenie składki do 30.06.2021r
3. Wszelkie informacje organizacyjne zostanę udostępnione na forum FB jedynie dla zakwalifikowanych uczestników Warsaw off ART 2021. Dotyczy to terminów spotkań organizacyjnych, listy pozyskanych patronów, uzgodnień dotyczących treści reklamy, ulotki i poprawności danych kontaktowych.
4. Każdy z uczestników Warsaw off ART 2021 ma prawo do:
– publikacji prac, sylwetki artysty, adresu pracowni i wydarzenia na stronie http://warsawoffart.pl/
(zakładka „Pracownie i artyści”), na stronie Facebooka https://www.facebook.com/warsawoffart/ i
(warsawoffart 2020) oraz na Instagramie https://www.instagram.com/warsaw_off_art/
– stworzenia własnego wydarzenia – zaproszenia do wizyt w pracowni w trakcie Warsaw off ART 2021 (według ustalonego przez organizatorów Warsaw off ART wzoru);
– adresu pracowni i nazwiska wraz z mapką miasta Warszawy na ulotce Warsaw off ART http://warsawoffart.pl/…/2020/09/Warsaw_off_art_2020.pdf
– publikacji prac i nazwiska w materiałach reklamowych patronów medialnych. W 2020 roku byli to: Prezydent Miasta Warszawa, Ambasada Republiki Czeskiej, Contemporary Lynx, Rynek i Sztuka, Artinfo, ASP w Warszawie, Uniwersytet Artystyczny w Ostrawie, Dobre Wnętrze, M-Mieszkanie, Radio Kampus, Czeskie Centrum Kultury;
– prowadzić indywidualną dokumentację fotograficzną z własnego uczestniczenia w Warsaw off ART 2020, posiadając zgodę na publikację osób odwiedzających pracownie;
– publikacji listy uczestników i wybranych prac w innych mediach i płatnych reklamach;
– pomoc w organizacji wydarzenia: pozyskanie patronów, sponsorów, mediów (prasa, radio, telewizja);
– wzajemnego promowania wszystkich uczestników Warsaw off ART.;
5. Obowiązki uczestników Warsaw off ART 2021:
– każdy z uczestników zobowiązany jest do uczestnictwa w wyznaczonych dniach i w godzinach w pracowni lub w miejscu wydarzenia (w przypadkach losowych jest możliwość wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prezentację prac i omówienie sylwetki artysty);
– każdy z uczestników zgadza się na publikację swojego wizerunku, swoich prac, adresu pracowni oraz danych kontaktowych w materiałach promocyjnych i reklamowych Warsaw off ART. Jednocześnie jest autorem prac i nie narusza praw autorskiego osób trzecich;
– każdy z uczestników prowadzi indywidualną dokumentację fotograficzną z własnego uczestniczenia w Warsaw off ART 2021, posiadając zgodę na publikację osób odwiedzających pracownie.
6. Pozostałe sprawy organizacyjne zostaną poruszone na forum oraz na spotkaniach organizacyjnych Warsaw off ART. Informacje dokładne o terminach zostaną podane na forum.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wydarzenia w związku z sytuacją Epidemii na Świecie lub przeniesienia wydarzenia na działania online (wirtualne pracownie)
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warsaw off ART, inicjatywa oddolna artystów warszawskich bez osobowości prawnej. www.warsawoffart.pl
1. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:
• przez e-mail: kontakt@warsawoffart.pl
2. Dane osobowe pozyskane w związku ze zgłoszeniem propozycji pracowni w ramach festiwalu Warsaw off ART będą przetwarzane w następujących celach:
• związanych z realizacją zgłoszeniem w ramach festiwalu Warsaw off ART
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
• wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą, na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
• konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zgłoszenia pracowni w ramach WOA
5. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
• podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
6. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
7. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
• okresu czasu związanego z procedurą zbierania i wybierania wniosków,
• przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
• okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.
8. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
• żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
• przenoszenia swoich danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres e-mailowy.
10. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz Pani/Pana dane nie będą profilowane.